Năm 2018 phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới

(NTO) Ngày 2-7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, mục tiêu trong năm 2018 phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM (tối thiểu có 2 xã đạt chuẩn), gồm các xã: Lương Sơn (Ninh Sơn), Phước Hữu (Ninh Phước), Vĩnh Hải (Ninh Hải), Phước Diêm (Thuận Nam) và Tp. Phan Rang - Tháp Chàm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; tiêu chí bình quân đạt 13,83 tiêu chí/xã theo Bộ tiêu chí về xã NTM giai đoạn 2017-2020 và mỗi xã phấn đấu tăng thêm ít nhất 1 tiêu chí/năm.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và các địa phương không chạy theo thành tích; không huy động quá sức dân... nhưng phải vào cuộc quyết liệt, kiên trì; có kế hoạch cụ thể, chi tiết và có trọng tâm, trọng điểm để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra mang tính toàn diện và bền vững.