Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”

(NTO) Ngày 6-7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 258), đa số các nhiệm vụ, giải pháp đã được tổ chức thực hiện có kết quả thiết thực. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ, giải pháp cần được tiếp tục thực hiện trong nhiều năm tiếp theo và để phát huy hiệu quả của Đề án 258, ngày 28-2-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 250/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 250).

Lãnh đạo Sở Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại điểm cầu tỉnh ta.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, đột phá về chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, góp phần nâng cao chất lượng của hoạt động tố tụng, đồng thời thúc đẩy xã hội hóa hoạt động giám định tư pháp, Đề án 250 đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện chế định giám định tư pháp; hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp, nâng cao chất lượng người giám định tư pháp, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định và tiếp tục đổi mới; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giám định tư pháp.