Đảm bảo cho kỳ họp diễn ra chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật

(NTO) Nhân dịp HĐND tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp lần thứ 6, phóng viên Báo Ninh Thuận đã trao đổi với đồng chí Vũ Ngọc Đương, Uỷ viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh về công tác chuẩn bị kỳ họp.

Phóng viên: Được biết tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh (khóa X) sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 và tình hình cân đối ngân sách địa phương năm 2017, đồng thời thông qua nhiều báo cáo, đề án, tờ trình và dự thảo nghị quyết. Vậy đồng chí cho biết có những điểm mới nào đáng quan tâm trong nội dung chương trình làm việc của kỳ họp?

- Đồng chí Vũ Ngọc Đương: Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 là kỳ họp tiếp tục thực hiện cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 30-12-2016 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Đề án số 01/ĐA-HĐND ngày 15-12-2016 của Thường trực HĐND tỉnh về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021. Vì vậy, việc phối hợp chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp; hoạt động khảo sát, giám sát, thẩm tra; công tác chủ trì điều hành thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết; công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục, đúng thẩm quyền, đảm bảo khả thi, phù hợp thực tiễn. Tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, cho ý kiến các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trên các nội dung, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành mà được cử tri, Nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm; dự kiến biểu quyết thông qua 17 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền của tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Trong đó nổi bật có:

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

- Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2020.

- Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 19-7-2012 của HĐND tỉnh.

- Điều chỉnh quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Quy định tặng thưởng đối với Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Thuận”.

► Phóng viên: Phiên họp lần thứ 22 của Thường trực HĐND tỉnh (khóa X) đã thảo luận thống nhất các nội dung báo cáo dự kiến trình kỳ họp. Theo đó để kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh (khóa X) diễn ra thành công, đạt kết quả cao theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, đồng chí cho biết công tác chuẩn bị cho kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đến nay hoàn thành ra sao?

- Đồng chí Vũ Ngọc Đương: Để kỳ họp thành công, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp các Ban HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh tập trung thực hiện chuẩn bị nội dung, chương trình và tổ chức kỳ họp như: phân công khảo sát, giám sát, thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách đúng quy định; phối hợp với sở, ngành hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; báo cáo kết quả hoạt động của các Ban HĐND tỉnh. Đồng thời, Thường trực đã ban hành quyết định triệu tập, giấy mời kỳ họp đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành trong việc hoàn thiện các báo cáo, đề án, tờ trình phục vụ công tác thẩm tra trình tại kỳ họp, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo về thời gian, đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền trả lời theo quy định.

Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tích cực, chủ động phối hợp, đôn đốc các sở, ngành chuẩn bị tài liệu kỳ họp; các điều kiện đảm bảo, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp trên tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật. Mọi công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật. Đảm bảo việc tổ chức kỳ họp diễn ra đúng Kế hoạch, thành công theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí.