Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế thay đổi từ ngày 1-7-2018

(NTO) Từ ngày 1-7-2018, mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) của hàng chục triệu người sẽ thay đối khi mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng. Nhiều người dân tham gia BHYT hỏi mức đóng và mức hưởng BHYT sẽ thay đổi thế nào? Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trả lời những thắc mắc của người dân.

► Nhiều người dân ở huyện Ninh Phước hỏi: Từ ngày 1-7, mức lương cơ sở tăng có ảnh hưởng đến mức đóng BHYT không?

- Ông Nguyễn Mạnh Tú trả lời: Tăng tiền đóng BHYT với nhiều đối tượng

Thực hiện chủ trương của Quốc hội tại Nghị quyết số 49/2017/QH14, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 72/2018/NĐ-CP chính thức tăng lương cơ sở năm 2018 lên mức 1,39 triệu đồng/tháng (từ ngày 1-7-2018), thay cho mức 1,3 triệu đồng/tháng. Việc điều chỉnh mức lương cơ sở không chỉ kéo theo việc tăng mức trợ cấp thai sản, tăng tiền đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc mà còn làm ảnh hưởng đến cả mức đóng và hưởng BHYT từ ngày 1-7-2018 của nhiều người.

Ông Nguyễn Mạnh Tú, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã trả lời những thắc mắc của người dân.

Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiếm y tế sửa đổi năm 2014, mức đóng BHYT hàng tháng của người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp bảo hiếm xã hội hàng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi; người có công với cách mạng; người thuộc hộ gia đình cận nghèo… bằng 4,5% mức lương cơ sở. Như vậy, từ ngày 1-7, mức đóng BHYT của các đối tượng nêu trên là 62.550 đồng/tháng, thay cho mức 58.500 đồng/tháng trước đây.

Bên cạnh đó, Nghị định 105/2014/NĐ-CP cũng quy định mức đóng BHYT hàng tháng theo hộ gia đình như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, người thứ 2, thứ 3 và thứ 4 đóng bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thư 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Khi mức lương cơ sở tăng lên 1,39 triệu đồng/tháng thì mức đóng của người thứ nhất trong hộ gia đình là 62.550 đồng/tháng và kéo theo mức đóng của người thứ 2 là 43.750 đồng/tháng; người thứ 3 là 37.530 đồng/tháng, người thứ 4 là 31.275 đồng/tháng và từ người thứ 5 là 25.020 đồng/tháng.

►  Bạn đọc ở Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, hỏi: Tăng mức đóng BHYT, vậy quyền lợi của người tham gia BHYT như thế nào?

- Ông Nguyễn Mạnh Tú trả lời: Tăng mức hưởng BHYT của chủ thẻ BHYT

Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP, người đóng BHYT từ đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Do đó, từ ngày 1-7, số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh điều chỉnh tăng từ 7,8 triệu đồng lên 8,34 triệu đồng. Bên cạnh đó, Nghị định trên cũng quy định trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh BHYT thấp hơn 15% mức lương cơ sở thì được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Theo đó, từ ngày 1-7, chi phí một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 208.500 đồng sẽ được thanh toán 100% chi phí.

Theo Thông tư 04/2017/TT-BYT của Bộ Y tế, đối với vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc thu trọn gói theo trường hợp bệnh, quỹ BHYT thanh toán tổng chi phí cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Như vậy, từ ngày 1-7, mức thanh toán của quỹ BHYT trong trường hợp này là 62,55 triệu đồng thay vì 58,5 triệu đồng như trước.