Ban hành Bộ tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(NTO) Ngày 26-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí và tiêu chuẩn đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020, có hiệu lực kể từ ngày 6-7-2018.

Theo đó, Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao được áp dụng cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, bao gồm 13 tiêu chí và 24 chỉ tiêu được chia thành 5 nhóm là: Hạ tầng kinh tế - xã hội (4 tiêu chí); Phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân (3 tiêu chí); Giáo dục - y tế - văn hóa (3 tiêu chí); cảnh quan - môi trường (1 tiêu chí) và an ninh trật tự - hành chính công (2 tiêu chí).

Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao chỉ xác định những tiêu chí, chỉ tiêu mới hoặc có mức yêu cầu cao hơn, không làm thay đổi các tiêu chí và chỉ tiêu được ban hành kèm theo Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 31-5-2017 của UBND tỉnh. Là cơ sở để các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt một cách ổn định, bền vững; đảm bảo xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững. Đồng thời, được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tình hình thực tế ở địa phương trong từng giai đoạn.