Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2018 của Công an tỉnh

(NTO) Bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cải cách tư pháp theo chương trình, kế hoạch của Trung ương và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; trong thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cải cách tư pháp trong Công an nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, năm 2018 Công an tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp như sau:

Một là, Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, nhất là án tham nhũng và các vụ án nghiêm trọng, phức tạp; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan ANTT, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ an toàn các sự kiện, lễ kỷ niệm trong năm 2018.

Hai là, Triển khai thi hành các luật, bộ luật và văn bản hướng dẫn thi hành mới được ban hành, trọng tâm là các luật, bộ luật liên quan trực tiếp đến hoạt động tư pháp trong Công an nhân dân, như tổ chức cơ quan điều tra hình sự, điều tra xử lý tội phạm, thi hành tạm giữ, tạm giam. Coi trọng việc rà soát, kiểm tra văn bản pháp luật, kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản thay thế cho phù hợp; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ba là, Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Đề án của Bộ Công an về xây dựng, kiện toàn cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp trong Công an nhân dân và các chủ trương khác có liên quan như Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021.

Bốn là, Kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; trang bị, hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tư pháp, bổ trợ tư pháp; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ hợp lý, hiệu quả và bổ nhiệm các chức danh tư pháp theo quy định; tiếp tục xây dựng cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT, nhất là các văn bản mới được ban hành, gắn với phản ánh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trong Công an nhân dân đến cán bộ, Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cũng như việc tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp trong Công an nhân dân.