Huyện ủy Ninh Phước: Quán triệt các văn bản của Đảng

(NTO) Ngày 8-6, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị quán triệt các văn bản của Đảng, thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII cho các đồng chí là ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa XI, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các ban HĐND, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc, lãnh đạo các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các quy định của Đảng gồm: Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 18- CT/TW, ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Quy định số 01-QĐ/TW, ngày 10-5-2018 của Bộ Chính trị về trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng; Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương, khóa XII.

Huyện ủy Ninh Phước tổ chức quán triệt các quy định của Đảng.