Trời cao cao

Cao, cao, cao bầu trời

Nghìn triệu sao lấm tấm

Xa, xa, xa mênh mông

Là khoảng không vô tận

Trời vô lý làm sao

Cao mãi thì phải hết

Tít trên chỗ tận cùng

Là gì, ai có biết?