Tăng cường tổ chức thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh

(NTO) Ngày 25-5, UBND tỉnh ban hành văn bản về tăng cường tổ chức thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

 Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt và thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sở hữu trí tuệ. Xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan chức năng với các cơ quan thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về sở hữu trí tuệ. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng ngừa, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông như: in ấn tờ rơi, cẩm nang hướng dẫn, tổ chức các chương trình tọa đàm, hội thảo và các hình thức khác.

Tăng cường và thường xuyên trao đổi, cập nhật các thông tin, tài liệu, chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả. Thiết lập sự kết nối và chia sẻ thông tin với mục đích nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp thực thi: đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu về thực thi quyền sở hữu trí tuệ đảm bảo cơ chế sử dụng chung, chia sẻ thông tin cho các cơ quan thực thi nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong phạm vi thẩm quyền và chức năng quản lý của đơn vị mình, Giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật...