Hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc đề nghị của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp (theo Nghị định số 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế).

Cụ thể, Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách; 50% kinh phí cho các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách TƯ dưới 50%. Các địa phương còn lại, bố trí từ ngân sách địa phương.

(Theo SGGP Online)