Hội nghị đánh giá kết quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

(NTO) Ngày 17-5, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg (Chỉ thị 01) ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 tỉnh chủ trì hội nghị.

Với chức năng là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ trì làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 01 tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị 01 trên địa bàn 15 xã, phường, thị trấn ven biển của tỉnh. Các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 01; phối hợp tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động quần chúng nhân dân tích cực đăng ký tham gia thực hiện phong trào. Qua thực hiện Chỉ thị 01 đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước khu vực biên giới biển của tỉnh ngày càng hiệu quả; động viên, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò của quần chúng nhân dân trong việc ký kết tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tích cực tham gia cùng Bộ đội Biên phòng tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Để Chỉ thị 01 tiếp tục được triển khai hiệu quả, năm 2018 và những năm tiếp theo, cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể các cấp chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị 01 trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức cho các tập thể, hộ gia đình và cá nhân đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội cải thiện đời sống, nâng cao dân trí; củng cố, bổ sung quy chế duy trì hoạt động các tổ an ninh tự quản, tàu thuyền an toàn; tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển Việt Nam, Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trên khu vực biên giới biển...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với các sở, ngành, địa phương ven biển trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức quần chúng nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị thời gian tới, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương ven biển tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 16-1-2016 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nâng cao năng lực tham mưu, đề xuất kế hoạch kiểm tra, giám sát; phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Ban Dân vận tỉnh xác định các mô hình tổ chức triển khai Chỉ thị 01. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành liên quan rà soát quy chế quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, địa phương ven biển hoạch định việc thực hiện Chỉ thị 01 trong chính sách phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia…