Hội khuyến học Tp. Phan Rang - Tháp Chàm:

Nhiều hoạt động thiết thực trong năm 2011

Trong năm 2010, Hội Khuyến học Tp. Phan Rang -Tháp Chàm củng cố và phát triển thêm 4 chi hội, nâng tổng số chi hội lên 316 chi hội với trên 23.500 hội viên, đạt 14.8%

Các chi hội đã vận động hội viên và cá nhân, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp xây dựng quỹ khuyến học nhằm giúp các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi. Cuối năm 2010, toàn hội có gần 3.000 gia đình công nhận đạt 3 tiêu chí gia đình hiếu học, nâng tổng số gia đình hiếu học toàn thành phố lên trên 9.700 gia đình, đạt 23,36%.

Năm 2011, Hội khuyến học thành phố đã đề ra một số hoạt động thiết thực nhằm đạt chỉ tiêu đề ra là tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong cán bộ hội, hội viên khuyến học; vận động nhân dân tích cực xây dựng xã hội học tập. Phấn đấu phải có 20% dân số thành phố là hội viên khuyến học, 30% gia đình đạt tiêu chí gia đình hiếu học, 85% số lao động trong nông nghiệp, ngư nghiệp được tiếp cận và bồi dưỡng nâng cao kiến thức khoa học-kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất và đời sống, 100% trung tâm học tập hoạt động cộng đồng duy trì và hoạt động có hiệu quả…