• Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9
  • UBND tỉnh thông báo việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 như sau:

    Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và Nhân dân treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu trong 2 ngày (ngày 19-8 và 2-9).

    Việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Công văn số 370-CV/TG ngày 8-8-2016.