• Thông báo về việc treo khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9-11-2015)
 • Từ ngày 2-11-2015 đến ngày 10-11-2015, tại trụ sở tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, hội, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện lựa chọn, treo ít nhất một băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền nhân Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các câu khẩu hiệu như sau:

  - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

  - “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”;

  - “Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”;

  - “Chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”;

  - “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”;

  - “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và thực hiện Hiến pháp và pháp luật”;

  - “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”

 • Chủ tịch UBND tỉnh vừa thông báo việc treo khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật năm 2015 như sau: