• Thông báo: Treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
  • Chủ tịch UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

    Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện, các địa điểm tổ chức bầu cử và nhà dân thực hiện việc treo cờ Tổ quốc trong 2 ngày: ngày 21 và 22-5-2016.

    Việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Hướng dẫn số 09-HD/TG ngày 22-1-2016.