• Thông báo: Về việc treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5/1890 - 19/5/2015)
  • Nhân kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), UBND tỉnh thông báo treo cờ Tổ quốc như sau:

    Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc vào ngày 19-5-2015.

    Việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.