• Đất nước trọn niềm vui
  • Sáng tác: Hoàng Hà - Biểu diễn: Đăng Dương