Sở Tư pháp: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

(NTO) Thực hiện Chương trình số 09-CTr/BCĐ ngày 28-2-2017 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Tỉnh ủy về trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2017, Sở Tư pháp đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được kết quả trên một số mặt:

Trong công tác tập huấn chuyên sâu các luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về lĩnh vực tư pháp, Sở Tư pháp phối hợp với UBND các huyện, thành phố tập huấn chuyên sâu về công tác hòa giải ở cơ sở cho 846 hòa giải viên. Nổi bật là tại các đợt tập huấn, báo cáo viên pháp luật của Sở áp dụng phương pháp chia nhóm để trả lời những bài tập tình huống thường xảy ra ở cơ sở, các nhóm khác bổ sung, phản biện, tạo không khí sôi nổi, hứng thú, thu hút đối với học viên.

Để đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đã biên soạn và đăng 20 bài hỏi-đáp pháp luật trên trang Thông tin điện tử của Sở để các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuận tiện trong tìm hiểu, nghiên cứu. Sở đã phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đấu giá tài sản, Luật Trẻ em, Luật Phòng chống bạo lực gia đình… Ngoài ra, Sở Tư pháp ký kết Chương trình về phối hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với Báo Ninh Thuận và Đài PT-TH tỉnh về những điểm mới, những nội dung liên quan, nhất là đối với các luật mới ban hành. Sở Tư pháp đã chủ động làm việc với Sở Tài chính đề nghị quan tâm bố trí kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật của các xã trong tỉnh.

Những kết quả nêu trên đã góp phần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 nói chung và công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh nói riêng.