Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong loại hình doanh nghiệp ngoài Nhà nước

(NTO) Trong những năm qua, các doanh nghiệp ngoài Nhà nước (DNNNN) ở tỉnh ta đã có bước phát triển. Mặc dù quy mô, ngành nghề khác nhau… sản xuất, kinh doanh trong điều kiện khó khăn chung, nhưng đa số DNNNN ở tỉnh ta đã duy trì và thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo tiền lương cho người lao động và tham gia các hoạt động an sinh xã hội...

Từ năm 1992 đến nay toàn tỉnh phát triển được 59 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong các loại hình doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài có 37 TCCSĐ, chiếm 62,74% tổng số TCCSĐ trong doanh nghiệp.

Các chi bộ trong DNNNN đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò hạt nhân chính trị trong đơn vị. Trong công tác chính trị, tư tưởng, các TCCSĐ có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, kiến nghị của đảng viên và người lao động để đề nghị chủ doanh nghiệp xem xét, giải quyết, hạn chế các vụ tranh chấp giữa chủ doanh nghiệp với người lao động. Một số cấp uỷ đã chủ động đề xuất những nội dung về công tác tổ chức, cán bộ với Ban giám đốc, hoặc chủ doanh nghiệp trước khi đưa ra Hội đồng quản trị, hoặc chủ doanh nghiệp xem xét quyết định; đồng thời xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ công tác trong lãnh đạo, điều hành của giám đốc với chi uỷ, BCH Công đoàn đúng theo Quy định của Ban Bí thư về tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh với nước ngoài.

Bí thư, cấp uỷ trong DNNNN đã chú trọng việc thành lập và lãnh đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên; lãnh đạo công đoàn ký kết thoả ước lao đông tập thể, bảo vệ, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền lợi của người lao động, và tổ chức hưởng ứng các đợt thi đua, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội khác được chủ doanh nghiệp, người lao động tham gia tích cực.

Trong sinh họat chi bộ đã có những tiến bộ, từng bước đi vào nền nếp, vận dụng linh hoạt thời gian để duy trì chế độ sinh hoạt Đảng theo quy định, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Thông qua hoạt động thực tiễn cấp ủy các doanh nghiệp đã lãnh đạo đảng viên, người lao động nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm. Qua đó làm cho chủ doanh nghiệp thấy rõ vai trò, vị trí của tổ chức Đảng đối với sự phát triển của doanh nghiệp, được doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí, thời gian để hoạt động.

Về công tác kết nạp đảng viên, các DNNNN luôn được cấp uỷ huyện, thành phố và Đảng uỷ khối Doanh nghiệp tỉnh quan tâm trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Từ năm 2006 đến tháng 6-2013 các tổ chức Đảng trong DNNNN đã kết nạp được 140 đảng viên. Đa số đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tiền phong gương mẫu trong công tác, nhiều đảng viên được bố trí đảm nhận nhiệm vụ cao trong doanh nghiệp, đồng thời góp phần tích cực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên, đảm bảo tính kế thừa và phát triển của Đảng trong các DNNNN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên trong DNNNN ở tỉnh ta vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Các tổ chức Đảng đã được thành lập trong doanh nghiệp nhưng còn lúng túng về nội dung, phương thức hoạt động, một số chi bộ chưa thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị ở doanh nghiệp còn thụ động, chưa có sáng kiến giúp cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. Cán bộ làm công tác Đảng chưa có nhiều kinh nghiệm, lại kiêm nhiệm nhiều việc nên chưa dành thời gian thoả đáng cho công tác Đảng. Nhiều chi bộ sinh họat không đều, nội dung nghèo nàn. Chưa phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; tính tiền phong gương mẫu của một số đảng viên còn hạn chế. Công tác kết nạp đảng viên mới còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng trong DNNNN. Đa số CN-LĐ chỉ nghĩ đến lợi ích kinh tế trước mắt; thiếu ý chí vươn lên, ngại học tập, ngại phấn đấu. Số ít còn thờ ơ với các hoạt động chính trị- xã hội, không tha thiết phấn đấu để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Để phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, trong thời gian tới tổ chức Đảng trong DNNNN ở tỉnh ta cần thực hiện tốt mốt số nội dung trọng tâm, đó là: Tiếp tục tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp nhận thức rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tác dụng của việc thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Giáo duc, động viên người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành nội quy, quy chế của doanh nghiệp, tích cưc tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Hằng năm, nhân Ngày Doanh nhân, các cấp uỷ Đảng, chính quyền gặp mặt, biểu dương động viên các doanh nhân làm tốt công tác xây dựng Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp uỷ Đảng, nhất là cấp uỷ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong DNNNN, trong đó, quan tâm đến việc hướng dẫn thực hiện thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn vào Đảng, giúp đỡ chi bộ tìm biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng…

Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ trong DNNNN; tích cực xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và làm tốt công tác kết nạp đảng viên. Đối với doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng thì nâng cao chất lượng hoạt động cho hiệu quả; đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, cấp uỷ cấp trên nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính phân công cấp uỷ, đảng viên có kinh nghiệm, phối hợp với tổ chức công đoàn bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên, khi có đủ điều kiện thì thành lập tổ chức Đảng. Đối với doanh nghiệp chưa có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với tổ chức Đảng phù hợp và chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ. Tăng cường công tác kết nạp đảng viên mới là những quần chúng tiêu biểu, giác ngộ lý tưởng cách mạng thông qua các phong trào thi đua, gắn với tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp, đồng thời thông qua hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên để giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng. Đối với Đảng uỷ khối Doanh nghiêp tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án kết nạp đảng viên trong DNNNN từ nay đến năm 2015 và những năm tiếp theo.