UBND tỉnh: Quyết định về việc ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

LTS: Ngày 04-6-2013, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1195/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Báo điện tử Ninh Thuận đăng toàn văn Quyết định này.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
----------------
Số 1195 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Ninh Thuận, ngày 04 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;

Căn cứ đặc điểm, tình hình về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 129/TTr-CAT-PV28 ngày 13/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5750/QĐ-UBND ngày 25/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn an toàn về ANTT đối với xã, phường, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- VPUB: LĐ;

- Lưu: VT, NC. ĐDM

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

 


Võ Đại