Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(NTO) Tối 17-8, huyện Thuận Bắc tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm biểu dương, nhân rộng và tiếp tục phát động thi đua đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong toàn huyện.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành chức năng tập trung triển khai, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhiều mô hình tự quản, tự phòng tại cộng đồng dân cư được phát huy và nhân rộng. Đến nay, toàn huyện có 163 tổ nhân dân tự quản, 6 đội dân phòng bán chuyên trách, 29 ban hòa giải cơ sở và 5 câu lạc bộ phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội... góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở ngày càng phát triển.

Trong thời gian tới, huyện Thuận Bắc tiếp tục kiện toàn và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, ngăn ngừa đấu tranh phòng, chống tội phạm trong cán bộ và nhân dân. Củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản, tự phòng trong cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng môi trường xã hội lành mạnh tại địa phương.

• Tối 17-8, thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thông qua ngày hội nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức cảnh giác của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, biểu dương, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu và các mô hình hay, cách làm tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.