Lệnh !

(NTO) Cuối chiều, nhóm “lão nông bất…tri điền” tập trung tại nhà Sáu-nho để làm lễ…rửa kéo (cắt nho). Lão này mới thu hoạch ...

  • Ống kính phóng viên

thông tin cần biết

liên kết